ReleaseLyrics > יהלי סובול

סוס (1999)

יהלי סובול Lyrics

סוס
גבוה
אל תנדנד את הסירה
הודעות
היא נהנתה
אין לי אחיזה
לא יכול בלי זה
עצור
לילה בשדירה
נפתלי הדג